Het rapport van de Adviescommissie ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ is op 20 juni 2018 aangeboden aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Bruins van Medische Zorg en Sport.

Het advies van de commissie onder leiding van voorzitter professor André Knottnerus is van belang voor de inrichting van het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen.

 

Vlnr.: Bruno Bruins (VVD) minister Medische Zorg en Sport, professor André Knottnerus en Ferdinand Grapperhaus (CDA) minister Justitie en Veiligheid presenteren het rapport Experiment gesloten coffeeshopketen

 

LEES HIER HET ADVIESRAPPORT 2018

 

 

Experiment gereguleerde wietteelt duurt vier jaar

Het experiment dat het kabinet in zes tot tien gemeenten gaat uitvoeren met gereguleerde wietteelt gaat vier jaar duren. In het regeerakkoord waren er al afspraken over gemaakt en de regering heeft de plannen nu wat verder uitgewerkt. Maar de ‘experimenteerwet’ die er binnen een half jaar na het aantreden van het kabinet zou zijn is er nog niet.

In een brief aan de Tweede Kamer laten de ministers Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Bruno Bruins van Volksgezondheid vrijdag weten dat ze proberen de wet nog wel voor de zomer naar de Kamer willen sturen. De proef kan dan in de loop van volgend jaar beginnen.

In de gemeenten die meedoen mag vier jaar lang hennep worden geproduceerd en geleverd aan coffeeshops. Na de test komt er een afbouwfase van een half jaar en wordt de huidige situatie weer hersteld.

Er wordt al tientallen jaren gediscussieerd over het reguleren van de wietteelt. De verkoop wordt wel gedoogd, maar grootschalige productie en levering is verboden. Een adviescommissie buigt zich nog over de exacte vorm van het experiment en welke gemeenten er aan mee zouden moeten doen.

Het doel van de internationale regelgeving is het waarborgen van de veiligheid en volksgezondheid van de mens. Het kabinet onderschrijft deze doelstellingen. De VN-verdragen van 1961, 1971 en 1988 geven onder meer aan dat de teelt en productie van drugs verboden is, met uitzondering van medische of wetenschappelijke toepassingen.                                                                                              .

Echter de, vooral op lokaal niveau, ervaren problemen voortkomend uit het huidige beleid hebben het kabinet doen besluiten tot het opzetten van een experiment. Het kabinet is zich ervan bewust dat het experiment wellicht spanning oproept met internationale en Europese regelgeving.

De spanning rondom de relatie van het experiment met de verdragen wordt verminderd door het wetenschappelijke karakter van de experimenten en door de beperkte omvang, het tijdelijke karakter en de omkeerbaarheid die de experimenten zullen hebben. Daarbij is internationaal een ontwikkeling te zien dat de opvattingen over de aanpak van cannabis her en der aan verandering onderhevig zijn.

Hoe het Nederlandse experiment zich precies gaat verhouden tot de verdragen en het EU-recht is mede afhankelijk van de nadere invulling van het experiment. De onafhankelijke commissie zal het kabinet op dit gebied adviseren.

Het zal daarnaast van essentieel belang zijn om de buurlanden, andere EU lidstaten en de Europese Commissie tijdig en op zorgvuldige wijze te informeren en daarbij aan te geven dat de effecten van het experiment door toepassing van het ingezetenencriterium beperkt kunnen blijven tot het Nederlandse grondgebied.

Tenslotte kan ook de toezegging om de wetenschappelijke uitkomsten van het experiment te delen, naar verwachting de mogelijke weerstand tegen het experiment verminderen.

experiment gesloten coffeeshopketen 17

Voorzitter Commissie Prof. dr. J.A. (André) Knottnerus

Minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins

Minister van Justitie en Veiligheid F.B.J. Grapperhaus

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken drs. R.W. Knops

De commissie heeft tot taak te adviseren over:

a. De vormgeving van het experiment, in het bijzonder ten aanzien van de teeltvan hennep, selectiecriteria voor gemeenten die deelnemen aan het experiment, de deelname door coffeeshops, preventiemaatregelen, toezicht op de naleving en de handhaving van de regels van het experiment en de meting van effecten;

b. Welke gemeenten zouden moeten deelnemen aan het experiment.

Het experiment zal uit drie fasen bestaan:

1. De voorbereidingsfase vangt aan met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel en de onderliggende AMvB. In deze fase worden de teler(s) en gemeenten aangewezen, waarna zij zich voor kunnen bereiden op hun deelname aan het experiment. Zodra de voorbereidingen gereed zijn, geven de ministers de opdracht om te starten met de experimenteerfase.

2. Na deze periode start de experimenteerfase, waarin het experiment wordt uitgevoerd. Tijdens deze fase mag in het kader van het experiment hennep worden geproduceerd, geleverd aan coffeeshops die zijn gevestigd in de deelnemende gemeenten en aldaar worden verkocht. In de concept wettekst is een termijn van vier jaar voor de experimenteerfase voorzien.

3. Na de experimenteerfase eindigt het experiment en volgt de afbouwfase, die binnen enkele maanden moet zijn afgerond. Dat wil zeggen dat dan de situatie is hersteld zoals deze bestond vóór het experiment. Wij voorzien dat voor de afbouwfase een termijn van 6 maanden nodig zal zijn.

Effectmeting en evaluatie

In het regeerakkoord is opgenomen dat de effecten van het experiment gemeten moeten worden en het experiment na afloop onafhankelijk geëvalueerd dient te worden.

De commissie Knottnerus zal over de opzet van de effectmeting adviseren. Het daadwerkelijke meten van de effecten vindt plaats door een nog in te richten onderzoeksteam of -consortium, dat wordt begeleid door een onafhankelijke begeleidingscommissie.

In de commissie hebben verder wetenschappers en experts zitting uit diverse vakgebieden.

De heer Knottnerus heeft de volgende personen gevraagd zitting te nemen in zijn commissie:

 Prof. mr. T. (Tom) Blom
 Prof. dr. W. (Wim) van den Brink MD PhD
 Drs. J.H.H. (Jan) Mans
 Prof. dr. H. (Dike) van de Mheen
 Prof. dr. Ir. J. (Jaap) Seidell
 mr. A.H. (Albert) van Wijk
 dr. C.G. (Karin) van Wingerde

Deze commissie is tevens verantwoordelijk voor de evaluatie van het experiment.(bron)

Instellingsregeling Adviescommissie

Alle Werkzaamheden Adviescommissie

Besluiten

Informatie

Ondersteunend

Adviescommissie wietexperiment

één model wietteelt-experiment

experiment gesloten coffeeshopketen 10

EXPERIMENT GESLOTEN COFFEESHOPKETEN INFORMATIE

Legale wietteelt

Doorbraak Wietteelt

Interesse gemeenten

Presenteren plan Overheid

Inrichting wietteeltexperiment

Experiment Gesloten Coffeeshopketen